FI EN

Vår strategi

Finlands Akademis verksamhetsidé

Med sin forskningsfinansiering och expertis stärker Finlands Akademi den finländska forskningens kvalitet och genomslag och förnyar vetenskapen och forskningsmiljöerna.

Strategi för Finlands Akademi

Vetenskap och vetenskapligt testad kunskap behövs mer än någonsin. Att ta fram ny kunskap och att stärka kunskapsbasen är viktiga utgångspunkter för ett framåtsträvande samhälle. Forskning, forskningsbaserad undervisning och exploatering av vetenskaplig kunskap stöder alla varandra. Samtidigt förändras vetenskapen och dess praxis.

Finlands Akademi är en betydande aktör inom forskning, utbildning och innovationsverksamhet.

Finlands Akademis forskningsfinansiering är öppet tillgänglig att sökas av alla forskare. Ansökningarna bedöms med peer review-förfarande så att de bästa forskningsidéerna, de mest lovande forskarna och de attraktivaste forskningsmiljöerna vaskas fram. Akademin förbinder sig att stödja högklassig, ansvarsfull och verkningsfull forskning.

Hög kvalitet är en central princip inom Akademins forskningsfinansiering. Till hög kvalitet hör väsentligen också internationellt samarbete. Forskningens genomslag framträder på många olika vis och kvalitet är en nödvändig förutsättning för genomslag.

Vetenskapen förnyas bland annat genom nya forskningsämnen, metoder, infallsvinklar och forskargrupper. I sin forskningsfinansiering fäster Akademin särskild vikt vid att stödja vetenskapens förmåga till förnyelse.

Centrala åtgärder inom strategin

Forskningens kvalitet och genomslag

Finlands Akademi främjar högklassig, ansvarsfull och verkningsfull forskning och exploatering av såväl själva forskningsrönen som den kunskap forskningen i sig alstrar.

För att uppnå målet baserar Akademin sina beslut om finansieringsformer och om finansieringens fördelning mellan olika områden på forskningens kvalitet och därigenom också på det vetenskapliga och övriga genomslaget samt på den vetenskapligt förnyande effekten. Akademin främjar jämställdhet och ansvarsfull forskning och beaktar internationellt forskningssamarbete och forskarnas rörlighet som ett genomlöpande tema i samtliga finansieringsformer.

Akademin är tillsammans med olika intressentgrupper en aktiv aktör inom forsknings-, utbildnings- och innovationssystemet.

För att uppnå målet för Akademin kontinuerligt samtal med universitet, forskningsinstitut och hela forskarsamhället. Akademin fortsätter också att intensifiera sitt finansieringssamarbete med Tekes, utforskar möjligheterna till samarbete med stiftelser och fortsätter finansieringssamarbetet med utländska samarbetspartner särskilt inom akademiprogrammen.

Vetenskaplig förnyelse

I forskningsfinansieringen, peer reviews och beslutprocesserna prioriterar Finlands Akademi forskning med nya ämnesval, metoder och infallsvinklar och försöker hitta möjligheter till vetenskapliga genombrott.

Förstärkning av den forskningspolitiska verksamheten

Finlands Akademi producerar högklassigt forskningspolitiskt material och analyser och arbetar för att kunskapen om vetenskap ska utnyttjas effektivare i det forskningspolitiska beslutsfattandet.

För att uppnå målet producerar Akademin information om både vetenskap och forskningsfinansiering för olika aktörer, åskådliggör forskningens genomslag på olika sätt samt utvecklar peer review-förfarandet och kännedomen om forskningsmiljöer.

Akademin utnyttjar sin forskningspolitiska expertis i växelverkan med andra aktörer inom forsknings-, utbildnings- och innovationssystemet.

För att uppnå målet fortsätter Akademin sitt nära samarbete med högskolor och forskningsinstitut, bygger ut framsynsarbetet med olika aktörer, främjar exploateringen av vetenskaplig kunskap och kompetens i samhället och deltar aktivt i den internationella forskningspolitiken.

Utveckling av Akademins förvaltningsämbete

Finlands Akademi utvecklar kontinuerligt sin forskningsfinansiering och sin forskningspolitiska verksamhet. Akademin utvecklar sin utvärderingsverksamhet och sin finansieringspraxis, reformerar förvaltningsämbetet och dess arbetsmetoder så att de motsvarar de strategiska målen, utnyttjar de möjligheter som personalomsättningen och uppgiftsrotationen erbjuder samt förstärker sitt forskningspolitiska kunnande och sitt kunnande om vetenskapligt genomslag.

Mer information

Liisa Savunen
direktör, ansvarsområdet för strategisk planering och analys
tfn 0295 335 122
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »