FI EN

Frågor och svar om forskningens samhälleliga genomslag i Finlands Akademis finansiering


Finlands Akademi strävar enligt sin uppgift efter att främja högklassig vetenskaplig forskning samt dess utnyttjande. Identifieringen av forskningens genomslag utanför forskarsamfundet stöder denna strävan.

Nedan finns frågor kring forskningens genomslag samt våra svar på dessa. Svaren har formulerats med tanke på Akademins nyckelinstrument (akademiprojekt, akademiforskare, forskardoktorer). Akademin har även nya finansieringsformer (finansiering av strategisk forskning, spetsprojektsfinansiering) som undersöker forskningens samhälleliga genomslag, och de har andra kriterier. De sökande kan då förväntas agera och handla så att forskningens genomslag förbättras.

Genomslag i ansökningar om finansiering inom Akademins nyckelinstrument

Punkt 3 (Mål och förväntade resultat) i de uppdaterade anvisningarna om forskningsplanen har ett nytt upplägg (sedan Akademins septemberutlysning 2016). Det nya upplägget klargör tydligare på vilket sätt vi önskar att projektets vetenskapliga genomslag och dess genomslag i det omgivande samhället ska beskrivas. Forskningens genomslag är inte ett fristående bedömningskriterium i panelbedömningen, inget vitsord ges särskilt för det. Genomslaget i det omgivande samhället kan beaktas inom olika vetenskapsområden och för olika individuella projekt som en del i projekthelheten. Detta gäller Akademins nyckelinstrument.

FRÅGOR OCH SVAR

Vill Akademin leda forskningen i riktning mot ett genomslag utanför forskningssamfundet?

Forskning som finansieras av Akademin är inte avsedd att ledas i riktning mot ett genomslag utanför forskningssamfundet. Genom ändringen i formuleringen uppmuntras forskaren att se möjligheterna i effekterna av forskningen ute i samhället, och därmed också att placera sin forskning i ett vetenskapligt och samhälleligt fält. Verkningarna kan se ut på olika sätt, och efter en längre tid kan de få en oförutsedd verkan och ta en riktning som inte kunnat förutses. Det är således inte befogat att leda vetenskaplig forskning mot en viss identifierbar verkan, och därför är detta inte heller vårt mål.

Vad är viktigt att uppmärksamma när jag skriver om genomslag?

Ansökan ska innehålla sökandes egen uppfattning eller bedömning av forskningens genomslag och dess möjligheter. Akademin rangordnar inte hur genomslaget yttrar sig. Bedömningen kan innehålla nya tankar och innovationer, men den bör ändå vara trovärdig. Texten kommer att läsas av både bedömningspanelen och av experter inom föreliggande vetenskapliga disciplin. Därför kan en alltför utopistisk beskrivning av verkningarna snarare vara till nackdel för ansökan.

Hur ser jag det potentiella genomslaget i min forskning?

Det potentiella genomslaget kan vara lättare att se genom att granska forskningen i förhållande till det bredare forskningsfältet och speciellt till samhället utanför forskningssamfundet. Forskningen har inverkat på något (ny företeelse, ändring till det nuvarande…), om det inte hade kunnat ske utan den nya kunskapen och/eller det nya kunnandet från forskningen. Forskningsresultat, -kunskap eller kunnande räcker oftast inte ensam och speciellt på längre sikt är det många faktorer, oberoende av forskaren och av vetenskapliga fakta, som inverkar på genomslaget.

I vilket tidsperspektiv ska beskrivningen av genomslaget göras i forskningsplanen?

Genomslaget ska beskrivas i det tidsperspektiv och den potentiella ram som är möjlig i den egna forskningen. Ifall det för vissa förväntade forskningsresultat redan kan påvisas potentiellt utnyttjande, kan detta nämnas. På lite längre sikt kan aktörer eller grupper utanför den egna forskargemenskapen identifieras som är intresserade av forskningsämnet. På lång sikt kan man beskriva den bredare referensramen (utanför forskarsamfundet) samt diskussionen och den samhälleliga frågan som forskningen tar ställning till och utifrån från detta behandla frågor och företeelser som forskningen kan påverka. Någon mer detaljerad tidsbedömning (i år) för hur genomslaget förverkligas behövs inte.

Vem bedömer forskarens uppfattning om forskningens verkningar och genomslag och hur görs detta?

Den vetenskapliga expertpanelen kan vid bedömningen av ansökan även kommentera möjligheterna av ett genomslag utanför det vetenskapliga samfundet, men för detta ges inget separat betyg. Forskningens bredare genomslag är ett av Akademins godkända forskningspolitiska mål, vilka det beslutsfattande organet (t.ex. forskningsrådet) kan ta i beaktande och samtidigt utnyttja expertpanelens utlåtande vid beslut om finansiering. Även forskningsråden består av företrädare för forskare inom olika branscher och sålunda blir det aktuella ärendet begrundat på ett för varje vetenskaplig disciplin passande sätt.

Senast ändrad 13.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »